Hållbarhetsarbete

Arbetskraft Öresund AB är ett bemanningsföretag som tillhandahåller arbetskraft inom en mängd olika områden. Vi ska med hög servicegrad och kompetens arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta innebär att vi tar socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt ansvar i vårt arbete såväl administrativ som i utförandet av uppdrag. Vi vill alltid serva våra kunder med en god kvalitet och gärna överträffa deras förväntningar, vilket vi gör genom hållbart arbete.

Socialt
Vi tar ansvar för den personal som arbetar hos oss. Personalen är vår viktigaste resurs, att de mår bra och kan jobba effektivt är en förutsättning för vår verksamhet. För oss är det väldigt viktigt att behandla varandra med ömsesidig respekt, ingen form av diskriminering eller trakasserier accepteras. Alla på Arbetskraft Öresund ska ha samma möjligheter oavsett kön, utseende eller etnisk tillhörighet. Vi arbetar aktivt för en öppen verksamhet där olika åsikter uppmuntras. Med kontinuerligt arbetsmiljöarbete erbjuder vi en säker arbetsplats, där lagstiftning ses som minimikrav.

Utanför vår egen organisation sponsrar vi bland annat olika idrottsföreningar och hoppas att vi på så sätt kan hjälpa ungdomar och unga vuxna även utanför vår egen organisation. Företaget ingår också i ett EU-projekt ”CSR och företagande: att förena samhällsnytta med affärsnytta” som ger oss chans till att utveckla vår organisation inom CSR, genom en sammansättning av flera utvecklingsprojekt och utbildningar.

Ekonomiskt
En god ekonomi är en förutsättning för att vår verksamhet ska fungera och finnas till för de människor som arbetar inom den och de människor som vi hjälper i våra uppdrag. Vi eftersträvar resurseffektivitet och arbetar för att få nöjda kunder som genererar i fler affärer. Vi följer svensk redovisningssed och redovisar alla transaktioner korrekt. Vi följer också konkurrenslagstiftning och tolererar inte mutor, korruption eller illojala konkurrensbegränsningar.

Etiskt
Arbetskraft Öresund AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar seriöst och endast med ärliga avsikter. Vi har hög integritet, moral och en öppen hållning, i både affärsrelationer, gentemot våra anställda samt mot samhället.

Miljömässigt
Vi strävar efter att hushålla med våra resurser och lägger särskild vikt vid att hålla nere material och energiåtgång. Vårt miljöarbete innefattar även ett förebyggande arbete med brand och säkerhet. Vi arbetar efter ledningssystem med miljöpolicy, miljömål, rutiner samt uppföljning. Vi ser alltid miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt arbete.